Sale!

Cilt Bakımı Hizmetleri

350,00 AZN

Cilt Bakımı Hizmetleri

Description

PROGRAMIN ADI
Cilt Bakımı Hizmetleri
PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 29.06.2001 tarihli ve 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
2. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı
“ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”
3. 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
(24.11.2016-29898 Mükerrer) Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
ekindeki 16UMS0558-3 referans kodlu Cilt Bakım Uygulayıcısı-Seviye
3- Ulusal Meslek Standardı
4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı
“Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 14 yaşını tamamlamış olmak.
3. Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına
göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre;
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
• alan öğretmeni olarak atananlar,
• öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak
atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Kuaförlük
ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği, Saç ve Güzellik Uygulamaları
alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte
mezunları.
2
3. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında/alanına kaynak teşkil eden
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında asgari dördüncü seviyede
eğitim almış olanlar,
5. Asgari ortaöğretim kurumu mezunu olmak şartıyla cilt bakımı ile ilgili
mesleklerde en az 10 yıl meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Cilt Bakımı Hizmetleri kurs programını tamamlayan bireyin,
1. İskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt etmesi,
2. Vücut sistemlerinin yapı ve işlevlerini ayırt etmesi,
3. Besin ögelerini ve gruplarını ayırt etmesi,
4. Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi
ayırt etmesi,
5. Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması,
6. Hijyen kurallarına uygun olarak salon hazırlığı ve hijyenini sağlaması,
7. Müşteriyi kurallara uygun karşılaması ve uğurlaması,
8. Tekniğe uygun olarak cilt analizi yapması,
9. Tekniğe uygun olarak dekolte ve yüze masaj uygulaması,
10. Cilt bakımı kozmetiklerini tedarik etmesi
11. Yöntem ve tekniğine uygun olarak cilt temizliği ve bakımı yapması,
12. Yöntem ve tekniğine uygun olarak özel cilt bakımı uygulaması,
13. Hijyen kurallarına dikkat ederek alternatif yöntemlerle tekniğine uygun
depilasyon uygulaması,
14. Hijyen kurallarına dikkat ederek kozmetik ürünlerle tekniğine uygun
depilasyon uygulaması,
15. Tüketici hakları mevzuatına uygun olarak satış hizmetlerini yürütmesi
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programında, cilt temizliği ve bakımı için gerekli olan cilde
uygun ürünü seçebilen, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde cilt
temizliği ve bakımı uygulamasına ilişkin olan hizmetleri kendi başına
yürütebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
3
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik
kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap
grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme,
gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından
programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve
teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan
öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Cilt Bakımı Hizmetleri kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları
yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Temizlik
İş Ahlakı
Hoşgörü
Nezaket
Mahremiyete saygı
Doğruluk ve dürüstlük
Sabır
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması
durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından
yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya
birkaçı ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile
Kabul edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları”
doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara 19 (on dokuz) kredi
verilir.
4
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs
süresi toplam 469 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.
CİLT BAKIMI HİZMETLERİ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU
MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE
İSKELET VE
KASLARIN YAPI
VE İŞLEVLERİ
İskelet ve kasların
yapı ve işlevlerini
ayırt eder.
 İskelet yapıyı ayırt eder.
 Kasların yapı ve işlevlerini ayırt eder. 16
VÜCUT
SİSTEMLERİNİN
YAPI VE
İŞLEVLERİ
Vücut sistemlerinin
yapı ve işlevlerini
ayırt eder.
 Duyu organlarının yapı ve işlevlerini
ayırt eder.
 Dolaşım sisteminin yapı ve işlevlerini
ayırt eder.
 Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini
ayırt eder.
 Sindirim sisteminin yapı ve işlevlerini
ayırt eder.
 Sinir sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt
eder.
 Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini
ayırt eder.
 Ürogenital sisteminin yapı ve işlevlerini
ayırt eder.
 Endokrin sisteminin yapı ve işlevlerini
ayırt eder.
56
BESİN ÖĞELERİ
VE GRUPLARI
Yeterli ve dengeli
beslenmenin
öneminin bilincinde
olarak besin ögelerini
ve gruplarını ayırt
eder.
 Besin ögelerinin sağlıklı beslenmedeki
öneminin bilincinde olarak besin
ögelerini ayırt eder.
 Besin gruplarının sağlıklı
beslenmedeki öneminin bilincinde
olarak besin gruplarını ayırt eder.
36
SAĞLIKLI
BESLENME
KURALLARI
Yeterli ve dengeli
beslenme ilkeleri
doğrultusunda sağlıklı
beslenmeyi ayırt
eder.
 Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım
yapar.
 Yapacağı işe uygun farklı iş
kıyafetlerini giyer.
 Hizmet sunarken fiziksel sağlığını
korumak için vücut mekaniklerine
uygun hareket eder.
36
KİŞİSEL HİJYEN
Hijyen kurallarını ve
kıyafetin işe
uygunluğunu dikkate
alarak iş öncesi
kişisel hazırlığını
yapar.
 Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım
yapar.
 Yapacağı işe uygun farklı iş
kıyafetlerini giyer.
 Hizmet sunarken fiziksel sağlığını
korumak için vücut mekaniklerine
uygun hareket eder.
12
5
SALON HAZIRLIĞI
VE HİJYENİ
İş sağlığı ve güvenliği
kurallarına göre
uygun salon hazırlığı
yaparak hijyeni
sağlar.
 Hijyen kurallarına uyarak salon
hijyenini sağlar.
 Çalışma ortamındaki araç-gereç ve
malzemeyi kullanıma hazır hale getirir.
 Kuaför salonunu, temizliği ve araç –
gereçleri ile kullanıma hazır hale
getirir.
 Cilt bakımı salonunu, temizliği ve araç
– gereçleri ile kullanıma hazır hale
getirir.
 Makyaj odasını, temizliği ve araç –
gereçleri ile makyaj uygulamaları için
hazır hale getirir.
12
MÜŞTERİ
KARŞILAMA VE
UĞURLAMA
Nezaket kurallarına
uygun olarak
müşteriyi karşılar ve
uğurlar.
 Güler yüzle müşteriyi karşılar.
 Nezaket kurallarına dikkat ederek
müşteriyi uğurlar.
10
CİLT ANALİZİ
Tekniğe uygun olarak
olarak cilt analizi
yapar.
 Cilt tipini belirlemek için tekniğe uygun
olarak cilt yapısını analiz eder.
 Sağlık kurallarına uygun olarak cilt
kozmetiklerinin alerji testini yapar.
 Kişisel hijyenine dikkat ederek
muhtemel cilt problemlerini tespit eder.
22
DEKOLTE VE YÜZ
MASAJI
Tekniğe uygun olarak
dekolte ve yüze
masaj uygular.
 Tekniğine uygun olarak dekolte ve
yüze temizleme masajı uygular.
 Tekniğine uygun olarak dekolte ve
yüze bakım masajı uygular.
12
CİLT BAKIM
KOZMETİKLERİ
Cilt bakım
kozmetiklerini ihtiyaç,
kalite ve ekonomiklik
ilkelerine uygun
olarak tedarik eder.
 Cilt temizleyici kozmetiklerini kaliteye
ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik
eder.
 Cilt peelinglerini kaliteye ve
ekonomiklik ilkesine uygun tedarik
eder.
 Cilt sıkıştırıcı kozmetikleri kaliteye ve
ekonomiklik ilkesine uygun tedarik
eder.
 Cilt maskelerini kaliteye ve ekonomiklik
ilkesine uygun tedarik eder.
 Cilt nemlendirici kozmetikleri kaliteye
ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik
eder.
 Özel bakım kozmetiklerini kaliteye ve
ekonomiklik ilkesine uygun tedarik
eder.
 Tıraş kozmetiklerini kaliteye ve
ekonomiklik ilkesine uygun tedarik
eder.
21
6
CİLT TEMİZLİĞİ
VE BAKIMI
Tekniğine uygun
olarak cilt temizliği ve
temel cilt bakımı
yapar.
 Cilt türüne uygun ürün ve cihazı seçer.
 Hijyen kurallarına dikkat ederek normal
ve karma ciltlerin temizliği ve bakımını
yapar.
 Hijyen kurallarına dikkat ederek kuru
ve hassas ciltlerin temizliği ve bakımını
yapar.
 Hijyen kurallarına dikkat ederek yağlı
ve akneli ciltlerin temizliği ve bakımını
yapar.
 Hijyen kurallarına dikkat ederek olgun
cildin temizliği ve bakımını yapar.
 Hijyen kurallarına dikkat ederek cilt
tipine uygun kür bakımı yapar.
74
ÖZEL CİLT
BAKIMI
TEKNİKLERİ
Tekniğine uygun özel
cilt bakımı
uygulaması ve 0.5
mm iğne uçlu dermaroller uygulaması
yapar.
 İyontoforez cihazı ile cilde tekniğe
uygun bakım uygular.
 Lifting cihazı ile cilde tekniğe uygun
bakım uygular.
 Oksijen ile cilde tekniğe uygun bakım
uygular.
 Ultrasonik peeling cihazı ile cilde
tekniğe uygun bakım uygular.
 0.5 mm iğne uçlu Derma-Roller aleti ile
cilde tekniğine uygun bakım uygular.
70
ALTERNATİF
YÖNTEMLERLE
DEPİLASYON
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerine, hijyen
kurallarına ve müşteri
mahremiyetine dikkat
ederek alternatif
yöntemlerle tekniğine
uygun depilasyon
uygular..
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine,
hijyen kurallarına ve müşteri
mahremiyetine dikkat ederek tekniğine
uygun bir şekilde jiletle depilasyon
uygular.
 Hijyen kurallarına ve müşteri
mahremiyetine dikkat ederek tekniğine
uygun bir şekilde cımbızla depilasyon
uygular.
 Hijyen kurallarına ve müşteri
mahremiyetine dikkat ederek tekniğine
uygun bir şekilde iple depilasyon
uygular.
 Hijyen kurallarına ve müşteri
mahremiyetine dikkat ederek tekniğine
uygun bir şekilde depilatörle
depilasyon uygular.
36
KOZMETİK
ÜRÜNLERLE
DEPİLASYON
İş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerine, hijyen
kurallarına ve müşteri
mahremiyetine dikkat
ederek kozmetik
ürünlerle tekniğine
uygun depilasyon
uygular.
 Hijyen kurallarına ve müşteri
mahremiyetine dikkat ederek tekniğine
uygun bir şekilde bitkisel yöntemlerle
depilasyon uygular.
 Hijyen kurallarına ve müşteri
mahremiyetine dikkat ederek tekniğine
uygun bir şekilde tüy dökücü ürünlerle
depilasyon uygular.
 Hijyen kurallarına ve müşteri
mahremiyetine dikkat ederek tekniğine
uygun bir şekilde ağda ile depilasyon
uygular.
36
SATIŞ
HİZMETLERİ
Tüketici hakları
mevzuatına uygun
olarak satış
hizmetlerini yürütür.
 Müşteri özelliklerini belirler.
 Tüketici hakları mevzuatına uygun
satış hazırlığı yapar.
 Satış tekniklerini kullanarak ürün satışı
yapar.
20
TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati) 469
7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile
uyumlu olmalıdır.
4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,
100 puan üzerinden yapılır.
5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı
sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama
yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile
belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı
veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya
not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim
teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı
derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇGEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu
materyaller kullanılmalıdır.
2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders
kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.
3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını
gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması
önem taşımaktadır.
4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; aromatik yağlar, ayna çeşitleri,
büyüteç çeşitleri, cilt bakımı sehpası, cilt bakımı yatağı, çöp kovası,
8
dezenfektan ürünler, ecza dolabı, esansiyel yağlar, fırçalar, gazlı bez,
havlu çeşitleri, kap çeşitleri, kişisel koruyucu donanımlar (eldiven, iş
önlüğü, maske gibi), komedon pres aleti, krem çeşitleri (gündüz, gece,
göz, güneşten koruyucu, gibi), lup, makas, maskeler (yüz), nemlendirici
kozmetik ürünler, önlük çeşitleri, örtü çeşitleri, pamuk, peeling ürünleri
(yüz) (enzim, granürlü, bitkisel, krem,vs.), saç bandı veya bonesi,
serum, spatula, süngerler, tabure, temizleyiciler (yüz), terlik, tonikler.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm
Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.
Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not
Döküm Çizelgesi verilir.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cilt Bakımı Hizmetleri”

Your email address will not be published.